Privacyverklaring

Privacyverklaring GO! atheneum Oudenaarde
GO! Scholengroep 21Wie zijn wij?

GO! atheneum Oudenaarde is een school gevestigd in Oudenaarde.
Wij maken deel uit van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Dit is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, opgericht bij decreet van 14 juli 1998. Het GO! is gevestigd in de Willebroekkaai 36 te 1000 Brussel en heeft ondernemingsnummer 0850.036.635. Verder in deze tekst wordt naar het GO! verwezen met de persoonlijke voornaamwoorden ‘wij’ of ‘ons’.
Als u vragen hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met ons aanspreekpunt informatieveiligheid door uw vragen te mailen naar [email protected]

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle vormen van informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat is dus niet beperkt tot de identificatoren als naam, voornaam, telefoonnummer en andere gegevens aan de hand waarvan men op unieke wijze kan geïdentificeerd worden, maar omvat ook alle informatie over geïdentificeerde of identificeerbare personen.

Wanneer verwerken we persoonsgegevens?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te verrichten. Wij verwerken de gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt ook voor de persoonsgegevens die we door derden laten verwerken.

Welke gegevens verwerken wij en waarom doen wij dat?

We verwerken uw persoonsgegevens voor onze taken van algemeen belang die zijn opgenomen in het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998. In bepaalde gevallen legt de regelgeving de verwerking van persoonsgegevens rechtstreeks op. Een overzicht van alle onderwijsregelgeving vindt u terug op http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/. Voor andere verwerkingen zullen wij steeds om uw toestemming vragen, tenzij deze noodzakelijk zijn om uitvoering te geven aan een overeenkomst die u met ons heeft afgesloten.

De gegevens die we verwerken zullen afhankelijk zijn van de relatie die we met u hebben. In de meeste gevallen is dat de relatie leerling/onderwijsverstrekker of werkgever/werknemer. Concreet is het mogelijk dat wij, afhankelijk van uw hoedanigheid, de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • U bent een leerling of diens ouder: Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om een leerlingenbestand aan te leggen ten behoeve van de organisatie van het onderwijs, het registreren van de studievooruitgang, het bijhouden toets- en examenresultaten en deliberaties, het berekenen, het factureren en het innen van verschuldigde bedragen. Wij hebben deze ook nodig wanneer er met leerlingen en ouders dient gecommuniceerd te worden, en bij het behandelen van mogelijke geschillen. Daarenboven hebben wij uw gegevens nodig voor het begeleiden van leerlingen in hun cognitieve, fysieke en psychische ontwikkeling en bij hun beroepskeuze. Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens, leerloopbaangegevens en/of medische gegevens.
 • U bent werknemer: Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor de administratie van salarissen, en vergoedingen, de toepassing van de sociale wetgeving, de evaluatie, de opvolging en de planning van opleiding en loopbaan. Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens, loopbaangegevens, opleidingsgegevens en/of medische gegevens.
 • U bent sollicitant : wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor aanwerving en selectie. Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens, loopbaangegevens, opleidingsgegevens en/of medische gegevens.
 • U bent (medewerker van een) leverancier : Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor de opvolging van het contract met uw werkgever, het voldoen aan de fiscale en sociale verplichtingen en het behandelen arbeidsongevallen. Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens, financiële en fiscale gegevens, loopbaangegevens, opleidingsgegevens en/of medische gegevens.
 • U bent bestuurder: Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor de administratie van vergoedingen, de toepassing van de onderwijskundige en de organieke regelgeving en opvolging en de planning van onze bestuursorganen. Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens, loopbaangegevens, opleidingsgegevens en/of medische gegevens.
 • U bevindt zich in een zakenrechtelijke relatie met het GO!: Wij hebben uw persoonsgegevens nodig in het kader van zakenrechtelijke, contractuele en notariële wetgeving. Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens en financiële gegevens.
 • U bent ingeschreven voor een studiedag of een ander door ons georganiseerd evenement: Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor de organisatie van het evenement waaraan u deelneemt. Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens en financiële gegevens.
 • U bent een bezoeker van onze websites: zie onze cookieverklaring

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We kunnen gegevens rechtstreeks bij u opvragen in een formulier of in documenten die u bij een formulier moet voegen, bijvoorbeeld bij inschrijving in één van onze instellingen.
Daarnaast vragen we gegevens op bij andere overheidsdiensten die er reeds over beschikken. We leven hierbij altijd de bepalingen na over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, die in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau vastgelegd zijn.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Voor bepaalde specifieke dienstverlening doen wij een beroep op derden, die in het kader van een dienstverlening bepaalde persoonsgegevens verwerken. Dit gebeurt steeds in het kader van een verwerkersovereenkomst waarin wij eisen dat zij uw persoonsgegevens verwerken op een wijze die strookt met de algemene verordening gegevensbescherming.
Daarenboven zijn we soms wettelijk of decretaal verplicht om uw persoonsgegeven door te geven of hebben overheidsdiensten het recht om bij ons gegevens op te vragen. Zo is decretaal bepaald dat wij bepaalde leerlingengegevens dienen over te maken aan het Vlaams Agentschap voor onderwijsdiensten.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

Wij zorgen ervoor dat deze overdrachten stroken met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor dan ook een informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot deze gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wat zijn uw rechten?

U kunt zich te allen tijde op de volgende rechten beroepen:

 • recht op inzage: u mag vragen welke gegevens van u verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom wij deze persoonsgegevens nodig hebben of gebruiken en hoe lang ze bewaard worden;
 • recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens;
 • recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) noodzakelijk zijn, permanent en volledig verwijderd worden;
 • recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een instelling, dan faciliteren wij dat (in de mate van het mogelijke);
 • recht om uw toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u te allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.
Als u één van de voorafgaande rechten wenst uit te oefenen, als u andere vragen heeft in verband met uw privacy, of als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken kan u hiervoor terecht op het e-mailadres [email protected] of bij de centrale diensten van het GO! op het e-mail adres: [email protected]. Indien bij dergelijke vraag twijfels kunnen bestaan over uw identiteit zullen wij u verzoeken om een identiteitsbewijs, zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wijzigings- en aanpassingsbeleid

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.

Op het GO! atheneum Oudenaarde werken we met Google Workspace en Chromebooks. Hiervoor is het nodig dat uw kind een Google Suite account heeft.

Miljoenen leraars en leerlingen overal ter wereld gebruiken deze tool al en ook op het atheneum willen we onze leerlingen hiermee leren werken om klastaken te maken, te communiceren met leerkrachten, in te loggen op Chromebooks en om zich nog meer 21ste eeuwse digitale vaardigheden eigen te maken.

Hieronder kan u het antwoord vinden op een aantal veel gestelde vragen over wat Google al dan niet kan doen met uw kinds persoonlijke informatie zoals:

 • Welke persoonlijke informatie verzamelt Google?
 • Hoe gebruikt Google deze informatie?
 • Zal Google persoonlijk informatie van mijn kind openstellen?
 • Gebruikt Google de persoonlijke informatie van de studenten voor publiciteitsdoeleinden?
 • Kan mijn kind informatie met anderen delen als hij zijn Google Workspace account gebruikt?


Google Workspavce for Education kennisgeving aan ouders

Hieronder kan u lezen welke persoonlijke informatie we aan Google geven en hoe Google omgaat met de informatie van onze leerlingenaccounts.

Wanneer leerlingen hun Google Workspace Education account gebruiken, krijgen ze toegang tot de volgende diensten:

 • Gmail
 • Calendar
 • Classroom
 • Contacts
 • Drive
 • Docs
 • Forms
 • Groups
 • Keep
 • Sheets
 • Sites (websites)
 • Slides (diapresentaties)
 • Talk/Hangouts/meet (praatgroepen)
 • Vault

We zullen onze leerlingen ook toelaten om de volgende extra’s te gebruiken:

 • YouTube,
 • Google Maps & Google my maps
 • Google Earth
 • Google Boeken
 • Google Foto’s

Google geeft informatie over wat ze doen met de informatie die ze krijgen uit de Google Workspace for Education accounts in zijn privacy-beschrijving. Je kan deze nota lezen op https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html Wij raden u aan om het volledige document te lezen maar hieronder vindt u alvast een aantal antwoorden op veel gestelde vragen.

Welke persoonlijke informatie verzameld Google?

Wanneer onze school een account aanmaakt, bezorgt ze Google bepaalde persoonlijke informatie over de leerlingen zoals bijvoorbeeld zijn naam, zijn emailadres en zijn paswoord. Google kan ook rechtstreeks via de leerlingen persoonlijke informatie verzamelen zoals een telefoonnummer of een profielfoto die de leerling toevoegt aan zijn Google Workspace for Education account

Als een leerling Googlediensten gebruikt, verzamelt Google ook informatie of basis van hoe de leerling die diensten gebruikt. Dit houdt in:

 • device information, such as the hardware model, operating system version, unique device identifiers, and mobile network information including phone number;
 • log information, including details of how a user used Google services, device event information, and the user’s Internet protocol (IP) address;
 • location information, as determined by various technologies including IP address, GPS, and other sensors;
 • unique application numbers, such as application version number; and
 • cookies or similar technologies which are used to collect and store information about a browser or device, such as preferred language and other settings.

Hoe gebruikt Google deze informatie?

In Google Workspace for Education Core Services, gebruikt Google de persoonlijke informatie van leerlingen om de juiste diensten te kunnen aanbieden, te kunnen behouden en te beschermen. Google gebruikt geen persoonlijke informatie die ze verzameld heeft in de Core Services voor reclamedoeleinden.

In Google Additional Services, gebruikt Google de informatie die ze verkrijgt uit alle uses Additional Services om die diensten te garanderen, te verbeteren en te beschermen. Om nieuwe diensten te ontwerpen en om Google en zijn gebruikers te beschermen. Google kan deze info ook gebruiken om op maat informatie te bezorgen zoals bijvoorbeeld relevante zoekresultaten. Google kan persoonlijke informatie verkregen uit één bepaalde dienst combineren met informatie die ze verkregen hebben uit het gebruik van een andere Google dienst.

Gebruikt Google persoonlijke leerlinginformatie om gericht reclame te voeren?

Nee, Google gebruikt geen persoonlijke informatie (of informatie die gelinkt is een aan een Google Workspace for Education account) van leerlingen uit het middelbaar onderwijs om gericht reclame te voeren.

Kan mijn kind informatie delen met andere gebruikers van de Google Workspace for Education?

Leerlingen hebben toegang tot diensten zoals Google Docs and Sites, waardoor gebruikers informatie met elkaar kunnen delen of openbaar kunnen maken. Als ze informatie publiekelijk delen dan kan die informatie gevonden worden via zoekmachines zoals Google.

Zal Google de persoonlijke informatie van mijn kind openbaar maken?

Google zal geen persoonlijke informatie van uw kind delen met bedrijven, organisaties of andere personen naast Google tenzij één van de volgende zaken van toepassing is:

Met toestemming van de ouders of voogd. Google zal persoonlijke informatie die ze verkrijgen via de Google Workspace for Education scholen wel delen met bedrijven, organisaties of andere personen als daarvoor toestemming gegeven is door de ouders (voor gebruikers die nog niet meerderjarig zijn).

Voor externe verwerking. Google kan persoonlijke informatie vrijgeven aan dochterbedrijven of aan andere bedrijven die ze vertrouwen om die informatie te gebruiken voor Google (kan persoonlijke gegevens verstrekken aan gelieerde ondernemingen of andere vertrouwde bedrijven of personen om deze voor Google te verwerken, op basis van de instructies van Google en in overeenstemming met de privacyverklaring van Google Workspace for Education en andere toepasselijke vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen)

Om juridische redenen. Google zal persoonlijke informatie delen met bedrijven, organisaties en andere personen als er voldoende reden bestaat dat de toegang tot die informatie, het gebruik ervan of het openstellen van die informatie verantwoord is of zelfs nodig is omdat:

 • te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of een uitvoerbaar overheidsverzoek.
 • toepasselijke servicevoorwaarden afdwingen, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen.
 • detecteren, voorkomen of anderszins aanpakken van fraude, beveiliging of technische problemen.
 • beschermen tegen schade aan de rechten, eigendommen of veiligheid van Google, Google-gebruikers of het publiek zoals vereist of toegestaan door de wet.

Google zet verder niet-persoonlijke informatie – zoals informatie over het gebruik van hun diensten – openbaar of deelt die informatie met zijn partners.

Welke opties heb ik als ouder of als voogd?

Wij zouden u willen vragen om Google de toestemming te geven om persoonlijke informatie van uw kind te verzamelen en te gebruiken. Als u dit niet doet, dan kunnen we voor uw kind geen Google Workspace for Education account aanmaken.,

Als u aan uw kind de toestemming geeft om de Google Workspace te gebruiken, dan kan u op elk moment vragen aan meneer De Schutter om het Google Workspace account van uw kind weer te verwijderen. U en uw kind kan, als u ingelogd bent op de Google Workspace, via de volgende website https://myaccount.google.com de persoonlijke informatie bekijken en beheren.

Wat als ik nog vragen heb of meer wil lezen?

Als u nog vragen heeft over het gebruik van de Google Google Workspace kan u altijd contact opnemen met meneer De Schutter

Als u meer wilt weten over hoe Google informatie verzamelt en gebruikt dan kan ut terecht op Google Workspace for Education Privacy Center, the Google Workspace for Education Privacy Notice, en de Google Privacy Policy.

The Core Google Workspace for Education services are provided to us under Google’s Apps for Education agreement.

Scroll naar boven