Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions

1Hoe is de school bereikbaar?

Campus Fortstraat en campus Bergstraat bevinden zich op respectievelijk 15 en 20 minuten wandelafstand van het treinstation te Oudenaarde.
Diverse bushaltes liggen nabij beide campussen.
Voor wie met de fiets komt, is het fietspad langs de Schelde een veilige toegangsweg.
Zowel op Campus Bergstraat als op Campus Fortstraat is er een camerabewaakte fietsenstalling.

2Is er opvang na school?

Onze school biedt meerdere mogelijkheden voor naschoolse opvang.
Voor alle leerlingen is er een studiezaal waar je tijdens een stille studie rustig kan werken vanaf 15.30u tot 17.00u.
Leerlingen van de 1ste graad A-stroom kunnnen op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 15.30u terecht voor de bijzondere lessen omtrent leren leren of de vakken in de kijker.
Voor de leerlingen van de 2de en 3de graad kunnen na overleg lessen leren leren of remediëringslessen worden georganiseerd.

3aWat zijn de middagpauzes?

Campus Fortstraat :
van 12u tot 12.50u of van 12.50u tot 13.40 u

Campus Bergstraat :
12u tot 12.25u : 2de en 3de graad
12u25 tot 12.50u : 1ste graad

3de graad mag naar buiten.

3bWelke middagmalen worden voorzien?

Alle leerlingen kunnen 's middags terecht in het schoolrestaurant, behalve op woensdag.
Een volledig warme maaltijd met verse soep en dessert en broodjes moeten vooraf gereserveerd worden. Dat kan online via onze e-pay-besteltool of via de kiosken op school.
In de campus Fortstraat is er ook mogelijkheid tot een frisse salade aan de saladbar.

4Is aanwezigheid tijdens de lunchpauzes verplicht?

Enkel leerlingen van de 3de graad mogen de school verlaten en hun middagmaal nuttigen thuis of in de buurt van de school.

5Hoe verlopen verplaatsingen tussen beide campussen?

Sommige klassen hebben les op beide campussen of maken al eens van een specifieke infrastructuur of lokaal gebruik.
Verplaatsingen gebeuren steeds tijdens de pauzes. In de eerste graad gebeurt dit onder begeleiding van de leerkacht.
Leerlingen van de 2de en 3de graad mogen zelf naar de andere campus via de voetgangersbrug aan campus Fortstraat.
Een sporadische verplaatsing in een bepaalde lescontext gebeurt onder begeleiding van de leerkracht.

6Hoe verlopen uitgaven?

Betalingen gebeuren nooit cash maar altijd via ons e-pay-systeem.
De schoolbijdrage wordt jaarlijks per klas bepaald en het bedrag is bekend bij inschrijving.
Niet alle kosten worden via de schoolbijdrage verrekend. Kosten voor middagmalen, uitstappen, aankopen op school,.. vormen een bijkomende kost.
Alle leerlingen krijgen een eigen badge waaraan hun schoolrekening is gekoppeld.
Ouders kunnen op deze schoolrekening een bedrag storten.
Uitgaves in het schoolrestaurant of aan één van onze pop-up winkels worden met de badge aan de kassa betaald.
Via het e-pay-systeem kunnen andere betalingen, zoals bijvoorbeeld de schoolbijdrage en uitstappen, worden uitgevoerd.

7Hoe verloopt de aanschaf van leerboeken?

Bij inschrijving ontvangen de ouders een lijst met de aan te kopen werk- en/of leerboeken voor deze klas.
Deze worden aangekocht bij de plaatselijke boekhandels (Standaard Boekhandel, Beatrijs) te Oudenaarde.
Voor een aantal vakken worden leerboeken door de vakleerkracht uitgeleend.
Fotokopieën die uitgedeeld worden door de leerkrachten zijn reeds verrekend in de schoolbijdrage.

8Wat te doen bij afwezigheden?

Afwezigheden worden geregistreerd door de leerkrachten via Smartschool en opgevolgd door de opvoeders.
De ouders ontvangen een sms na registratie van de afwezigheid.
Als de afwezigheid wegens ziekte niet langer duurt dan drie opeenvolgende kalenderdagen, volstaat een verklaring ondertekend en gedateerd door de ouders.
Een dergelijke verklaring kan hoogstens vier keer per schooljaar worden afgeven. Nadien is een medisch attest noodzakelijk.
Een medisch attest is ook noodzakelijk wanneer een leerling afwezig is voor een examen of bijvoorbeeld stage.
De documenten moeten aan het leerlingensecretariaat worden bezorgd.
Voor langdurig zieke leerlingen wordt steeds via de leerlingbegeleiding naar een gepaste oplossing gezocht.

9Wat gebeurt er bij afwezigheid van de leerkracht?

Afwezigheden en vervangingen van leerkrachten worden meegedeeld via de info-kiosken op de school.
Voor de 2de en 3de graad moet de leerling het eerste of het laatste lesuur niet op school zijn indien de betrokken leerkracht afwezig is en er geen vervanging is voorzien. De nodige afspraken worden steeds genoteerd in de schoolagenda.
In de 1ste graad wordt steeds vervanging of studie voorzien.

10Krijg je een schoolagenda?

De schoolagenda is digitaal raadpleegbaar via Smartschool. De lesonderwerpen en de geplande taken en toetsen, maar ook eventuele vervangingen worden hierin vermeld.
Er wordt van alle leerlingen verwacht dat ze Smartschool dagelijks raadplegen op schooldagen zodat ze steeds op de hoogte zijn.

11Rapporten en oudercontacten

Resultaten van taken en toetsen verschijnen op het rapport in Skore, een onderdeel van Smartschool, nadat de leerkracht deze gepubliceerd heeft.
Ze kunnen altijd worden geraadpleegd.
Het schooljaar omvat enkele rapportperiodes waarvan het einde min of meer samenvalt met de vakantieperiodes of na een examenperiode.
Op dat ogenblik krijg je via de klastitularis een afdruk van het samenvattende rapport.
Na het uitdelen van de rapport volgt meestal een oudercontact om de resultaten te bespreken.
Leerlingen van het DBSO krijgen aangepaste beoordelingen en een SODA-rapport.

12Waar vind ik mijn lessenrooster?

Het lessenrooster is raadpleegbaar via Smartschool en via je schoolagenda.
De lessen beginnen om 8.30u en eindigen om 15.30u of 16.20u.
Wijzigingen van het rooster worden minimum drie dagen vooraf aangekondigd.

13Bijzondere ondersteuning?

Alle leerlingen hebben recht op onze bijzondere aandacht en we dragen onze brede basiszorg hoog in het vaandel.
Maar soms heb je nog dat ietsje meer nodig voor taal of rekenen.
Bij inschrijving wordt gevraagd naar mogelijke attesten en we stellen alles in het werk om elke leerling de zorg te geven die past bij zijn specifieke leerbehoeften. Onze leerlingbegeleiding, het team Brede Basiszorg en alle leerkrachten doen het nodige om in alle vakken de juiste ondersteuning te bieden.

14Wat als je kind meer zorg nodig heeft?

Onze school is leerlinggericht met aandacht voor elke leerling.
Een heleboel mensen staan voor je klaar. Soms volstaat het je leerkracht aan te spreken (of te mailen) of je klascoach.
Maar we hebben ook een leerlingsecretariaat waar we jou misschien op weg kunnen helpen en onze mensen van de leerlingbegeleiding staan zeker voor je klaar om te luisteren naar je grotere zorgen en je te helpen waar mogelijk. Ook voor de ouders bieden we een luisterend oor.

15Kan je een kluisje huren op school?

Je kan op beide campussen een kluisje huren.
Dit kost €5 per jaar en €5 waarborg.

16Is er mogelijkheid voor internaat?

We werken samen met Internaat Vlaamse Ardennen in Ronse. www.internaatvlaamseardennen.be

Scroll naar boven